Home » Begrippenlijst

Begrippenlijst

De begrippenlijst bevat het ABC van termen die veel gebruikt worden wanneer er over hypotheken wordt gesproken. Op alfabetische volgorde vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste begrippen.

Afkoopwaarde
Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij vroegtijdige stopzetting van een levensverzekering. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van de polis vermindert met eventuele kosten.

Aflossingsschema
De manier waarop bij de verschillende hypotheekvormen de aflossing van de schuld plaats heeft.

Aflossingsvrije hypotheek
Een hypotheekvorm waarbij gedurende de looptijd niet wordt afgelost.

Afsluitkosten/ afsluitprovisie
Het bedrag dat de hypotheekverstrekker in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.

Annuïteitenhypotheek
Een hypotheekvorm waarbij de som van de rente en aflossing, zonder invloed van rentewijziging of extra aflossingen, gelijk blijft. Daarbij neemt in het verloop van de hypotheek de rentebestanddeel af en het aflossingsbestanddeel toe. De netto woonlasten nemen hierdoor jaarlijks toe.

Appartement
Een woning die onderdeel is van een gebouw of pand met meerdere woningen. Als eigenaar bent u in het bezit van een zogenaamd appartementsrecht.

Arbeidsongeschiktheid
Je bent arbeidsongeschikt als je door ziekte, een ongeval of gebreken niet meer in staat bent om zelfstandig in je inkomen te voorzien. Ben je in staat om een deel van je inkomen met arbeid te verdienen, dan ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een verzekering die dekking geeft tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Belastbaar inkomen
Het inkomen dat bepalend is voor de belastingheffing. Het belastbaar inkomen wordt vastgesteld via het boxenstelsel en bestaat o.a. uit inkomen uit arbeid en eigen woning, bijtellingen en aftrekposten.

Beleggingshypotheek
Hypotheek waarbij de aflossing op einddatum geschiedt door middel van een periodiek gestorte premie die wordt belegd.

Bijleenregeling
Fiscale regeling die eist dat de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van uw eigen woning wordt ingebracht in de nieuwe duurdere woning

Boeterente
Een bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt bij het vroegtijdig aflossen van de hypotheek wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en niet wordt voldaan aan een geldige reden van aflossing.

Boetevrije aflossing
Het is mogelijk om jaarlijks een deel van de hypotheek af te lossen zonder de verschuldigdheid van boeterente. Meestal wordt dit uitgedrukt in een percentage van de lening.

Bouwgrond
Grond die is geschikt gemaakt voor bebouwing.

Bouwrente
De hypotheekrente die je betaalt ten behoeve van een huis, dat nog gebouwd moet worden.

Bouwtechnische keuring
Een technische keuring van een woning, uitgevoerd door een expert.

Bouwtermijnen
De gedeeltes van de totale aanneemsom die, vooraf vastgesteld, periodiek in rekening worden gebracht bij de koper door de aannemer.

Box I
In Box I valt inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming.

Box II
Ben je in het bezit van meer dan 5% aandelen van een vennootschap dan wordt je belast in Box II. Daarvoor geldt een vast tarief van 25%.

Box III
Alles wat niet belast wordt in de eerste twee boxen valt in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Hierbij betaalt u 1,2% belasting over de waarde van uw bezittingen zoals spaargeld en beleggingen.

Boxenstelsel
Bij de belastingwetgeving die in 2001 is ingegaan, wordt je inkomen verdeeld over drie boxen. Dit is het zogeheten boxenstelsel. Elke belastingbox kent zijn eigen tarief.

Buitenlandhypotheek
Hypotheekvorm speciaal bedoeld voor de aankoop van een woning in het buitenland.

Consumptieve rente
Rente over schulden die je niet bent aangegaan voor aanschaf, verbetering of onderhoud van je eigen woning maar voor consumptieve doeleinden.

Courtage
Kosten die de makelaar je in rekening brengt voor de begeleiding bij het kopen of verkopen van een huis.

Dagrente
De op een bepaalde dag geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken met een bepaalde rentevaste periode of verlenging van bestaande hypotheken.

Effectieve rente
Het rentepercentage dat men daadwerkelijk over zijn hypotheekschuld betaalt. Hierbij wordt rekening gehouden met het moment waarop de hypotheekrente is verschuldigd (vooraf of achteraf, per maand of kwartaal) en de (afsluit)kosten.

Eigen middelen
Geld dat u vrij beschikbaar heeft en eventueel kunt aanwenden voor de aankoop van een woning.

Eigen woning
De woning die uw hoofdverblijf is.

Eigenwoningforfait
Voorheen huurwaardeforfait. Een fiscale bijtelling bij het inkomen. Het komt erop neer dat huiseigenaren betalen voor het woongenot. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van het huis op basis van de WOZ-waarde.

Eigenwoningrente
Rente betaalt voor leningen die gebruikt zijn voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Deze rente is fiscaal aftrekbaar.

Energielabel
Kwalificatie van hoe energiezuinig een woning is, opgesteld door een expert.

Executieverkoop
Gedwongen verkoop van een huis.

Executiewaarde
De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.

Fiscaal voordeel
Het bedrag dat je minder aan inkomstenbelasting hoeft te betalen in verband met de fiscale aftrek van hypotheekrente.

Garantie Instituut Woningbouw
Instituut waar financieel gezonde en vakbekwame bouwondernemingen zijn aangesloten die gecontroleerd worden op de gestelde bouw(kwaliteits)voorwaarden. De GIW geeft hiervoor een garantiecertificaat af.

Garantiecertificaat
Een bewijs dat wordt afgegeven door het G.I.W. (Garantie Instituut Woningbouw), waarmee wordt aangegeven dat nieuwbouwwoningen onder bepaalde kwaliteit wordt gebouwd en gegarandeerd zullen worden (af)gebouwd.

Herbouwwaarde
Het (getaxeerde) bedrag dat benodigd is om een woning, die bijvoorbeeld is afgebrand, te herbouwen. Deze waarde is nodig voor een opstalverzekering en kan worden opgenomen in een taxatierapport. Dit is niet altijd het geval.

Hybride hypotheek
Hypotheekvorm waarbij een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek is gemaakt.

Hypothecaire inschrijving
Een hypotheek wordt ingescheven in het zogenaamde hypotheekregister.

Hypotheek
Lening waarbij een onroerende zaak tot onderpand dient.

Hypotheekadviseur
Tussenpersoon die bemiddelt bij het afsluiten van een hypotheek. Een hypotheekadviseur verdient zijn inkomen op basis van provisies.

Hypotheekakte
De overeenkomst tussen jou en de hypotheekinstelling, opgesteld door de notaris.

Hypotheekaktekosten
De kosten die de notaris berekent voor het passeren van de hypotheekakte, vermeerderd met de kosten van inschrijving in het hypotheekregister.

Hypotheekgever
Degene die de onroerende zaak als onderpand aanbiedt en in hypotheek geeft.

Hypotheeknemer/ hypotheekverstrekker
Degene die de onroerende zaak als onderpand aanvaardt en in hypotheek neemt.

Hypotheekregister
Een door het kadaster gevoerde openbare administratie waarin alle gevestigde hypotheken staan geregistreerd.

Inboedelverzekering
Verzekering tegen brand of op andere wijze teniet gaan van de woning.

Inkomensverzekering
Verzekering tegen de terugval in inkomen als gevolg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Kadaster
Instelling waar de eigendom van onroerende zaken is geregistreerd.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
Kapitaalverzekering welke fiscaal in box 1 in aanmerking wordt genomen en zodoende gekoppeld is aan de eigen woning. Hiervoor gelden speciale fiscale spelregels.

Koop-/aanneemsom
Het bedrag dat je voor het nieuwe huis moet betalen.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Overeenkomst tot koop van bouwgrond en bouw van een woning.

Kosten koper (k.k.)
De koper betaalt de kosten voor de overdracht.

Krediethypotheek
Hypotheekvorm waarbij opname en aflossing vrij zijn tot aan de hoogte van de inschrijving.

Lineaire hypotheek
Hypotheekvorm waarbij op lineaire basis wordt afgelost.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Garantie dat de hypotheekverplichtingen worden voldaan in u daartoe niet meer in staat bent. Dit zorgt voor een lagere hypotheekrente.

Nominale rente
De rente die de hypotheekinstelling op jaarbasis met u overeenkomt.

Notariskosten
De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte.

Ondernemershypotheek
Hypotheekvorm speciaal gericht op ondernemers

Onroerend Goed
Grond en alles wat er zich aard- en nagelvast op bevindt.

Onroerende zaakbelasting, OZB
De gemeentelijke belasting die men moet betalen voor het eigendom.

Ontbindende voorwaarden
Voorwaarden in een koopovereenkomst voor een woning op grond waarvan een overeenkomst kosteloos ontbonden kan worden. Bijvoorbeeld de voorwaarde van financiering.

Oplevering
Moment waarop de bouw van een woning is voltooid en wordt vrijgegeven aan de bewoner.

Opstalverzekering
Verzekering tegen schade aan de woning.

Overbruggingshypotheek
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van de nieuwe en de verkoop van de oude woning.

Overdrachtsbelasting
Deze belasting wordt geheven bij overdracht van een bestaand huis en bedraagt 6% van de aankoopwaarde.

Overlijdensrisicoverzekering
Verzekering die een vooraf bepaald kapitaal uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten van de hypotheek tegen een andere rente en/of andere voorwaarden.

Oversluitprovisie
Provisie die een hypotheekinstelling berekent bij het oversluiten van een hypotheek bij deze instelling.

Overwaarde
Verschil tussen de waarde van een woning en de daarop rustende hypotheek.

Passeren
Het ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte bij de notaris.

Recreatiehypotheek
Hypotheekvorm speciaal gericht op de aankoop van recreatiewoningen.

Renteopslag
Een opslag boven het normale rentepercentage, bijvoorbeeld voor een tophypotheek.

Rentevaste periode
De vooraf afgesproken periode dat de rente wordt vastgezet, bijvoorbeeld vijf jaar.

Restschuld
Het gedeelte van de oorspronkelijke lening dat nog open staat.

Risicoverzekering
Een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico. Meestal het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Maar ook de gevolgen van een ongeval en soms zelfs werkloosheid kunnen verzekerd worden.

Seniorenhypotheek
Hypotheekvorm speciaal gericht op senioren.

Servicekosten
Kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed die door eigenaren van appartementen aan de Vereniging van Eigenaren wordt betaald.

Spaarhypotheek
Aflossingvrije hypotheekvorm waarbij door middel van een spaardepot wordt gespaard voor de aflossing van de hypotheek.

Startershypotheek
Hypotheekvorm speciaal gericht op starters.

Stichtingskosten
Alle kosten inclusief meerwerk die worden gemaakt voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Taxatie
Globale waardebepaling van het huis door een (beëdigd) taxateur.

Taxatiekosten
De kosten van het taxeren van een huis.

Transportakte
Akte die wordt gepasseerd door de notaris waarin de overdracht van de woning wordt geregeld.

Variabele rente
U betaalt geen vast rentepercentage, maar een rente die per maand of kwartaal varieert.

Vereniging van eigenaren
Wettelijk verplichte vereniging waarin de eigenaren van appartementen in hetzelfde complex zijn verenigd.

Voorlopig koopcontract
Koopcontract dat vooraf gaat aan de overdracht bij de notaris en waarin meestal ontbindende voorwaarden zijn opgenomen.

Voorlopige teruggaaf
Maandelijkse verrekening van de fiscus van het belastingvoordeel ten gevolge van de renteaftrek.

Vrij op naam (v.o.n.)
De overdrachtskosten zijn inbegrepen in de koopsom. Bij een nieuwbouwwoning is de BTW inbegrepen.

Vrije verkoopwaarde
De waarde van de woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht.

Wet Waardering Onroerende Zaken, WOZ
De waardegrondslag van het huis welke door de gemeente bepaald wordt. Op basis van deze grondslag worden het eigenwoningforfait en de onroerend zaak belasting berekend.

Woning zoeken
Wanneer u op zoek bent naar een woning dan zijn er op het internet verschillende websites die u daarbij kunnen helpen. Een voorbeeld hiervan is woningnet, welke u helpt bij het zoeken naar een woning.

Woonlasten
Het bedrag dat je per jaar voor het bewonen van je huis moet betalen.

Woonlastenverzekering
Verzekering tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Je hypotheeklasten worden bij arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) overgenomen door de verzekering.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.